Nota legal

LSSI

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e o comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

INFORMASE:

1. DOMINOS

A empresa Logística do Xistral, s.l. xestiona os seguintes dominios.

I. loxisticadoxistral.es

II. www.loxisticadoxistral.es

2. DATOS SOCIAIS.

Logística do Xistral, s.l.
DOMICILIO SOCIAL
Polígono Industrial Castro Ribeiras do Lea, Parcela 19 - 27.260 Castro de Rei (Lugo) ES
CIF B27286517

3. CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios;
O acceso a e/ou uso do sitio web de www.loxisticadoxistral.es (ou calquera outro mencioado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, dende ese mesmo intre, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou sustitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, dos seus servizos e contidos;
O usuario comprometese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra Logística do Xistral, s.l. ou calquer terceiro, ou que, de cualquer forma, poidan causar perxuicio ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.
Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquer vulneración dos dereitos de Logística do Xistral, s.l. ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquer intento de obter os contidos do sitio Web por calquer medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empregan na rede, sempre que non causen perxuicio algún ó sitio Web de Logística do Xistral, s.l..

III.- Modificación unilateral;
Logística do Xistral, s.l. poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperenlaces
O establecemento de calquer "hiperenlace" entre una páxina web e calquera das páxinas web do sitio Web de Logística do Xistral, s.l. estará sometido as seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio Web de Logística do Xistral, s.l.
 • Non se establecerán deep-links coas páxinas web do sitio Web nin dos seus servizos nin se creará un browser o un border enviroment sobre as mesmas.
 • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes a Logística do Xistral, s.l..
 • Baixo ningunha circunstancia, Logística do Xistral, s.l. será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se faga o "hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;
Logística do Xistral, s.l. non otorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuicios de cualqer natureza que poderán traer causa de:

 • A falla de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falla de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario as presentes Condicións Xerais, á boa fe, os usos xeralmente aceptados ou a orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio Web.

LOPD

En cumprimento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, poden ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Agencia Española de Protección de Datos.

Ditos ficheiros teñen como única finalidade a xestión profesional (1) por parte de Logística do Xistral, s.l., a cal e titular de ditos ficheiros.

Para a realización da xestión antes mencioada pode ser preciso que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Informase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interés aos que vostede presta o seu consentimento, e que, por calquer medio, puideran levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquer tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, sempre e cando a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquer outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Si desexan exercer o dereito de acceso, rectificación o cancelación, poden utilizar un destes medios:

I. Dirixan un escrito a:
Logística do Xistral, s.l.
Polígono Industrial Castro Ribeiras do Lea, Parcela 19
27.260 Castro de Rei (LUGO) - España

II. Chamando os teléfonos:
(+34) 982 310 453 / (+34) 982 528 021.

III. Dirixan un escrito ao correo electrónico:
loxistica@hotmail.com

(1) Xestión de clientes, realización de propostas, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas e propostas, xestión de recursos humáns.